Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Tarcsai Renáta egyéni vállalkozó által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelés összhangban van az alábbi, adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv., Adatvédelmi törvény),

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Grt.),

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker. tv.),

2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.).

Az adatkezelő:
Szolgáltató neve: Tarcsai Renáta egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartási száma: 55817033
Telefonszáma: +36 20 3500 145
E-mail címe: tarcsai.reni@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelés céljai, jogalapjai, a kezelt adatok, tárolásának időtartama:
Adatkezelési célként az alábbi célokat jelölöm meg: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, honlaphasználati szokások elemzése.

A tudomásomra jutott személyes adatokat az Info Tv. rendelkezésének megfelelően kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk tovább.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6.§-a.

Az adatkezelés kizárólag önkéntes hozzájáruláson alapul, jogalapja az érintett beleegyezése. Vagyis amennyiben Ön e-mailen, telefonon, postai úton felveszi velem a kapcsolatot, már adatot szolgáltat, s ezt önszántából teszi.

Kezelt adatok a következők: ügyfél neve, telefonszáma, címe, e-mail-címe

Az adatok tárolásának időtartama:

A kezelt adatokat a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre azonnal töröljük.

A hagyatekos.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

Google Analytics látogatottsági statisztika – Maximum

Az érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

adatkezelés céljai,

a kezelt adatok,

az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

2. Helyesbítéshez való jog

Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.

3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfelem, megbízóm, weboldal látogatóm kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem,

a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatalany jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig

az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatalany igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az adatalany tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az adatalany hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az adatalanyt előzetesem tájékoztatom.

5. Adathordozáshoz való jog

Kérheti az adat alany, hogy a róla meglévő információinkat, gépi feldolgozásra alkalmas formában adjuk át, hogy ő azt más szolgáltatóval, más rendszeren tudja használni. Ennek a jognak akkor van értelme, ha valami szisztematikus adathalmazt (elektronikusan) tárolunk a személyről.

Nem tárolok szisztematikus adathalmazt.

6. Tiltakozás joga

Az adatalany tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az adatalany érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben önnek a fenti adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem tegye meg írásban e-mail címünkön keresztül, vagy jelezze telefonszámunkon.

Panaszával, észrevételeivel fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Url: http://naih.hu